LETNÍ TEPLOTY: Vážení zákazníci, přípomínáme, že naše krmivo i pamlsky nemají chemickou konzervaci, doporučujeme vyzvednout si zásilky z výdejních míst vždy obratem. Taktéž dbát na podmínky skladování a dobu spotřeby po otevření a nedělat si příliš velké zásoby.

Obchodní podmínky

I.Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle
ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)

 

Společnost:
Panakei.cz s.r.o.
Příkop 843/4
Zábrdovice
602 00 Brno
IČO:17711649
DIČ: CZ17711649 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 131 148 

e-mail: info@panakei.cz
telefon: +421 948 387 345
web: www.panakei.cz
(dále jen „prodávající“)

 

1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické
osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel,
nebo fyzické či právnické osoby v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen:
„kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné
na internetové adrese www.panakei.cz (dále jen „internetový obchod“).
2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

 

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou
uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou
uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za
vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní
cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány
v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za
individuálně sjednaných podmínek.
2. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží, jestliže existují okolnosti,
které na jeho straně vylučují možnost dodání zboží kupujícímu (například prodej
posledního kusu zboží, výpadky u dodavatelů apod.).
Prodávající se dle svých možností zavazuje o takové skutečnosti prostřednictvím svých webových stránek
či v komunikaci s kupujícím jej o takové skutečnosti informovat. Prodávající dále bude kupujícího
informovat o obvyklé době dodání zboží (která u prodávajícího činí obvykle 3 pracovních dnů) a
výslovně ho upozorní, pokud doba dodání zboží překročí 30 dnů od potvrzení
objednávky.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v
internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území
České republiky.
4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se
prodávající s kupujícím jinak.

 

 

III.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní
hovory), hradí kupující sám.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
o prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci
v internetovém obchodě,
o vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a
doručení.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do
objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko
Objednat s povinností platby, které kupujícího zavazuje k platbě. Údaje uvedené v
objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky
je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o
tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení
objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je
automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po
přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-
mailovou adresu kupujícího, Spolu s potvrzením objednávky zašle prodávajícímu
kupujícímu také text obchodních podmínek v elektronicky neměnné podobě platné
ke dni, kdy kupující objednávku učinil.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit,
zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se
považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena
potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu
uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit
objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky
prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail
prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny
zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen
dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje
kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou
adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní
smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím
na e-mailovou adresu prodávajícího.
9. Prodávající u sebe ukládá záznamy o uzavřených smlouvách přijatých prostřednictvím
objednávek kupujících. Tyto záznamy nejsou běžně přístupné a jsou chráněné
v systémech prodávajícího.
10. Prodávající není povinen přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada
se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné
zájmy prodávajícího, jemu spřízněných osob či tyto obchodní podmínky. Za takové jednání se
pro účely těchto obchodních podmínek považuje zejména opakované (více než 2x) odstoupení
od smlouvy bez uvedení důvodů, ačkoliv pro to prodávající nezavdal příčinu nebo příčina
nespočívá v kvalitě či jiné vlastnosti zboží, opakované (více než 2x) nepřijetí zasílané zásilky
či jiné jednání, které je způsobilé přivodit prodávajícímu škodu nebo jiné negativní důsledky.

 

 

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující
přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující
provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém
účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického
účtu třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj
uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní
smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to
zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit následujícími způsoby:
o bezhotovostně platební kartou,
o bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány,
o dobírkou v hotovosti při předání zboží,
o v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek.
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s
balením a dodáním zboží ve smluvené výši, a to i v případě, pokud si kupující zboží
nevyzvedne, přestože bylo prodávajícím dodáno k přepravě a prodávající vynaložil
tyto náklady marně. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i
náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle vydané faktury.
4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů
příslušného poskytovatele elektronických plateb.
5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu.
Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
7. Zboží je kupujícímu dodáno:
o na adresu určenou kupujícím objednávce,
o prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
o osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny
v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob

dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a
případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na
straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo
uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě
shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující
zásilku od přepravce převzít.
12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je poslán na e-
mail, který uvedl kupující při odeslání objednávky.
13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně
nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Převzetím zboží bez úhrady celé kupní
ceny však vlastnické právo ke zboží na kupujícího nepřechází.
14. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího
okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít,
ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako
spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
o ode dne převzetí zboží,
o ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů
zboží nebo dodání několika částí,
o ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná
opakovaná dodávka zboží.
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:
o o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho
osobu,
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím,
o o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit (tedy v případě, rozbalí-li kupující
dodávané zboží, není možné z hygienických důvodů odstoupení od smlouvy
akceptovat a je dle těchto podmínek a občanského zákoníku vyloučeno),
o a v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat dokument
prohlášení obsahující o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy (lze použít
prohlášení dostupné ZDE - KLIK ).

5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14
dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s
navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží nesmí být zasláno na
dobírku, takováto zásilka nebude ze strany prodávajícího přijata.

6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však
do 14 dnů od obdržení odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně
nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí
kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující
souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Vrácení nákladů na dodání se
nevztahuje na případ, kdy zákazník vrátí pouze část objednávky.

7. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající
nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží
prodávajícímu odeslal.
9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné
a je-li to možné, v původním obalu. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení
hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku s nakládáním s tímto zbožím jinak, než je
nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na
náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob,
nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu
nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-
mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení
od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho
na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným
kupujícím.
11.Kupující odesláním objednávky, následného nepřevzetí řádně doručené zásilky v
souladu s § 2118 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a neodstoupením od
kupní smlouvy v souladu se zákonem a všeobecnými obchodními podmínkami
souhlasí s tím, že ponese náklady tímto vzniklé, a to prodávajícím uhrazené poštovné
za odeslání zásilky kupujícímu, a vícenáklady ve výši ceny dopravného a doběrečného
spojené se stornováním objednávky zahrnující balné, skladné a veškeré
administrativní úkony s tímto spojené. Kupující dále prohlašuje, že e-mailová adresa,
na základě které byla objednávka vytvořena, je jeho osobní a nemá k ní nikdo další
přístup. Vzhledem k výše uvedenému kupující souhlasí s tím, že jeho údaje
poskytnuté prodávajícímu budou postoupeny advokátní kanceláři k případnému
vymáhání, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

 

VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal.
o má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
o se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá,
o zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
o je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
o zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají
povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady,
která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí nebo po
dobu stanovené doby spotřeby (doby, po kterou lze zboží použít), případně v ostatních
případech v obecné lhůtě pro vytknutí vady dle ust. § ,1921 občanského zákoníku.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě
v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se
ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude
po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé
vlastnosti. Prodávající předá v takovém případě kupujícímu záruční list, ten je možné
zaslat kupujícímu v listinné podobě nebo elektronicky. Vytkl-li kupující prodávajícímu
vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro 
uplatnění práv z vadného plnění
ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující 
vadné zboží užívat.
4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení
zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře
používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to
z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím
zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat
s ohledem na charakter zboží:
o výměnu za nové zboží,
o opravu zboží (je vyloučeno u krmiv),
o přiměřenou slevu z kupní ceny,
o odstoupení od smlouvy.
6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
o pokud má zboží podstatnou vadu,
o pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vad
o při větším počtu vad zboží.
7. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že důvodem vylučujícím reklamaci jsou
zejména následující skutečnosti:
- Nevhodné uskladnění krmiva kupujícím
- Neodborné zacházení s krmivem (či v rozporu s popisem na obalu nebo na
webových stránkách prodávajícího)
- V důsledku důvodů vyšší moci, např. živelná katastrofa, ale také povětrnostní
vlivy a podobně
- V důsledku poškození kupujícím, ať už úmyslným či nedbalostním
- V důsledku zacházení na neobvyklých podmínek a v rozporu s určením zboží
8. V této souvislosti prodávající upozorňuje kupujícího, že zboží – krmiva je nutné
skladovat v suchu, chráněné před slunečními paprsky a teplem či naopak mrazem a také
je třeba krmivo zabezpečit proti škůdcům.
9. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by
toto porušení předvídala.
10. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo
přiměřenou slevu z kupní ceny.
11. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro
stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla
nejméně tři vady současně), bude na zboží nahlíženo, jako by mělo vadu neodstranitelnou
a jednalo by se tak tedy o podstatné porušení kupní smlouvy.
12. Při uplatnění reklamace je kupující oprávněn prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil.
Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu
vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného
porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
13. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může
kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
14. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám
způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
15. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
16. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí
reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen
kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem
reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a
způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
17. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o přijetí reklamace ihned, ve
složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená
podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně
odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě, ale i v takovém
případě dá prodávající kupujícímu ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace informaci o
jejím průběhu. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a
kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se
považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění)
prodávajícímu.
18. Prodávající písemně (a to i e-mailem) informuje kupujícího o výsledku reklamace, tuto
informaci, případně informaci o průběhu reklamace, zašle prodávající kupujícímu vždy
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
19. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl,
že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
20. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených
nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u
prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném
případě ho soud nemusí přiznat.
21. Volbu způsobu reklamace má kupující; kupující je oprávněn zejména zvolit, zda si přeje
opravu zboží nebo jeho výměnu za nové, viz také bod 12 výše v tomto odstavci. 
22. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925,
§ 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a ustanoveními zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
23. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje
reklamační řád prodávajícího.

 

 

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vč. faktur či jiných
daňových dokladů, umožňují-li to právní předpisy, vzájemně doručovat prostřednictvím
elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto
obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou
adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

 

IX. Osobní údaje

1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a
bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o
kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy
používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť
tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou
týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a služeb prodávajícího a lze je kdykoliv
jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v
obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po
dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních
údajů. 

 

 

X. Mimosoudní řešení sporů

1. Prodávající a kupující (a to i v postavení spotřebitele) budou řešit nároky z titulu
odpovědnosti za vady před obecnými soudy. Dále, k mimosoudnímu řešení jiných
spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové
adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi
prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva
spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu,
včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu
a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat
webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující
nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít
negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu
nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové
vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo
jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho
určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není běžně přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.
8. Prodávající používá v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků, které
získal od těchto zákazníků buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí nebo na
vyžádání po zakoupení zboží. Pro získání recenze prodávající oslovuje vždy konkrétní
(platící) zákazníky. Recenze nejsou upravovány, prodávající si pouze vyhrazuje právo je
z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby.
9. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12.03.2024, kdy byly vyvěšeny na webových
stránkách prodávajícího.

 

www.panakei.cz