LETNÍ TEPLOTY: Vážení zákazníci, přípomínáme, že naše krmivo i pamlsky nemají chemickou konzervaci, doporučujeme vyzvednout si zásilky z výdejních míst vždy obratem. Taktéž dbát na podmínky skladování a dobu spotřeby po otevření a nedělat si příliš velké zásoby.

Ochrana os. údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

Správce osobních údajů - Panakei.cz s.r.o. 

Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 131148

IČO: 177 11 649, DIČ: CZ17711649 

(dále také jen „Správce“)

 

I. Důležité pojmy

 

Správce je provozovatelem webových stránek s e-shopem dostupných prostřednictvím  www.panakei.cz, s tímto webem spojených online služeb a stránek v rámci sociálních sítí (dále jen „Služby“). Při provozu Služeb Správce zpracovává osobní údaje. 

 

Osobní údaje jsou identifikátory, které uživatel Správci sdělil subjekt údajů a které jsou samostatně či ve spojení s dalšími identifikátory schopné identifikovat konkrétního uživatele (fyzickou osobu).  

 

Subjekt údajů je pro účely těchto Zásad uživatel – fyzická osoba, jehož údaje jsou Správcem při provozu Služeb zpracovány.  

 

Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další. Zpracování osobních údajů je Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 

Zpracovatelem je osoba (fyzická či právnická), kterou Správce pověřil zpracováním osobních údajů pro účely stanovení Správcem. 

 

Zvláštní kategorie údajů jsou osobní údaje, které vypovídají například o zdravotním stavu subjektů údajů, dále například údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Není-li pro konkrétní službu v rámci webových stránek stanoveno jinak, Správce zvláštní kategorii údajů nezpracovává. 

 

II. Účel a způsob zpracování osobních údajů  

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je využití Služeb poskytovaných Správcem. Právním základem zpracování osobních údajů je pak uzavřená smlouva (objednávka), udělený souhlas ze strany subjektů údajů, oprávněný zájem či tak stanoví právní předpisy. 

 

 1. Emailové newslettery správce zasílá pouze na základě uděleného zvláštního souhlasu či splnění podmínek ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání emailových zpráv (newsletterů). 

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely (zejména nákup zboží Správce, zasílání informací formou emailových newsletterů, zpracování osobních údajů obsažených v cookies souborech a další).

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje tak, že s nimi provádí zejména následující úkony a operace: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že si uživatelé dožádají doplnění nebo úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání souhlasu subjekty údajů.

 

 1. Zvláštní kategorie údajů je Správcem zpracovávána vždy pouze na základě toho, že takové údaje Správci subjektů údajů sám dobrovolně v rámci využití služeb sdělí; Správce údajů předem od uživatele takové údaje nevyžaduje a nemá první či jakýkoliv jiný zájem na jejich zpracování. Sdělení takovýchto údajů záleží vždy na rozhodnutí subjektů údajů a služby Správce nejsou koncipovány tak, aby subjekty údajů v jejich rámci zvláštní kategorie údajů sdělovaly. 

 

III. Doba uchování osobních údajů

 

Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu: 

 

 • V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 5 let po jeho ukončení (a to z důvodu možné reklamace či dalších nároků smluvních stran). 

 

 • Po dobu 5 let od posledního využití služby uživatelem. 

 

 • Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem. 

 

IV. Práva subjektů údajů

 

Správce garantuje subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů tato práva, která vychází z nařízení GDPR: 

 

 1. Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Dále mají právo na jejich opravu a/nebo doplnění nebo jejich výmaz, popřípadě mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, jakož i právo nebýt předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (vč. profilování). 

 

 1. Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. 

 

 1. Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

 

 1. Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pro odvolání souhlasu Správce doporučuje využít tento svůj kontaktní email: info@panakei.cz. 

 

 1. Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.

 

V. Informace o cookies 

 

 1. Správce při užití webových stránek používá cookies či obdobné technologie. Cookies jsou obsahově malé soubory, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o zařízeních uživatelů, z nichž přistupují na webové stránky Správce. 

 

 1. Správce používá základní (nezbytné) technické, analytické a marketingové cookies. Technické cookies pomáhají při shlédnutí stránek a případně při registraci do Služeb správce. Analytické cookies Správce užívá k analýze dat za účelem zlepšení fungování Služeb Správce. Marketingové cookies slouží ke sledování preferencí uživatelů webových stránek za účelem cílení reklamy. Analytické a marketingové cookies využívá Správce ve spolupráci s nástroji třetích osob a užívá je jen na základě předchozího souhlasu uživatelů. 

 

 1. Uživatel je oprávněn využití cookies v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých cookies, na to slouží zvláštní nástroj pro správu cookies v rámci webových stránek www.panakei.cz). 

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

 1. V případě, využije-li Správce pro svou činnost zpracovatele, zavazuje se pověřit je ochranou osobních údajů stejnou, jako garantuje subjektům údajů v rámci těchto zásad. Správce subjekty údajů upozorňuje, že část svých služeb provozuje a obsah poskytuje prostřednictvím platforem Facebook a Instagram, které stanovují vlastní pravidla pro zpracování osobních údajů.   

 

 1. Správce při své činnosti nepředává osobní údaje mimo země EU. 

 

 1. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti. 

 

 1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 29.03.2024. Panakei.cz s.r.o.