Ochrana os. údajů

Zásady a poučení o ochraně osobních údajů poskytnuté provozovatelem dotyčné osobě
při získávání osobních údajů od dotčené osoby a poučení o cookies Internetového obchodu www.panakei.cz

 

I. Provozovatel

1.1.Totožnost a kontaktní údaje Provozovatele jsou:
Obchodní jméno: Panakei Slovakia, s. r. o.
Adresa: Hviezdoslavova 17, Ladce 018 63, Slovenská republika
Zapsána v rejstříku Okresního soudu Trenčín, Oddíl Sro, Vložka číslo 35665/R
IČ: 512 304 96
DIČ: 212 064 3547
IČ DPH: CZ 212 064 3547
Bankovní účet: BBAN: 2801354641 / 8330, IBAN: SK5583300000002801354641, BIC
FIOZSKBAXXX
Prodávající je plátcem DPH /Daně z přidané hodnoty/
1.2. Emailový kontakt a telefonický kontakt na Provozovatele je:
Email: info@panakei.cz
Tel. č.: +421 948387345
1.3.Adresa Provozovatele k zasílání písemností:
Panakei Slovakia, s.r.o., Hviezdoslavova 17, 018 63 Ladce, Slovenská republika
1.4Provozovatel tímto v souladu s ćl. 1. a 2. Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. května 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování
osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES
obecné nařízení o ochraně údajů. (dále jen „Nařízení“) poskytuje Dotčené osobě,
od které Provozovatel získává osobní údaje, které se jí týkají, tyto informace poučení
a vysvětlení:

 

II. Odkazy

2.1.Tyto zásady a poučení o ochraně osobních údajů tvoří součást Všeobecných
obchodních podmínek zveřejněných v Internetovém obchodě Prodávajícího.
2.2.Ve smyslu §3, ods. 1 písm. n), Zákona č.j. 102/2014 Sb. Prodávající informuje
spotřebitele, že neexistují žádné speciálně příslušné kodexy chování, ke kterým se
prodávající zavázal k jejich dodržování, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda, nebo
soubor pravidel, která vymezují chování prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento
kodex chování ve vztahu k jedné nebo více zvláštním obchodním praktikám, nebo
obchodním odvětvím, pokud tyto nejsou stanoveny zákonem nebo jiným právním předpisem
nebo opatřením orgánu veřejné správy), které se prodávající zavázal dodržovat,
ao způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi seznámit, nebo získat jejich znění.

 

III. Ochrana osobních údajů a používání cookies. Poučení a vysvětlení souborů
cookies

3.1. Provozovatel uvádí toto krátké objasnění funkce souborů cookies:
3.1.1.Soubory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se
při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného elektronického
zařízení, která používáte k prohlížení webové domény.
Soubory cookies umožňují webové doméně provozovatele nejen rozpoznat zařízení
uživatele, ale současně uživateli umožňují přístup k funkcím na stránce.
Soubory cookies rozdělujeme na dva základní typy, a to:
Trvalé soubory cookies – tyto soubory cookies zůstávají v zařízení uživatele po dobu
uvedené v souboru cookies. Aktivují se vždy, když uživatel navštíví webovou doménu, která
daný soubor cookies vytvořila.
Relační soubory cookies – tyto soubory umožňují provozovateli webové domény
propojit aktivity uživatele, když uživatel otevře okno prohlížeče a skončí při zavření
okna prohlížeče. Relační soubory cookies se vytvářejí dočasně. Po zavření prohlížeče
se všechny relační soubory cookies vymažou.
3.2.Vysvětlení souborů cookies
3.2.1.Soubor cookies je malý textový soubor, který webová stránka ukládá ve vašem počítači
nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na
po určitou dobu uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno,
jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě webové
webu nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.
3.3.Poučení o využití souborů cookies
3.3.1.Internetová doména provozovatele používá soubory cookies, abychom uchovali:
3.3.1.1.skutečnost, že jste již odpověděli na průzkum zobrazující se v samostatném okně
(pop-up), jehož prostřednictvím můžete vyjádřit svůj názor na obsah stránky (nebude se
opětovně zobrazovat);
3.3.1.2.skutečnost, zda jste souhlasili (nebo nesouhlasili) s tím, abychom využívali soubory cookies
na této webové stránce.
3.3.1.3.Marketing a remarketing
Rovněž některé podstránky, které jsou součástí stránek Provozovatele, používají soubory
cookies pro anonymní sběr statistických údajů o tom, kdo je odkazovatelem zdroje naší
internetové domény a jakou formou jste se na naši internetovou doménu dostali.
Povolení použití souborů cookies není nezbytně nutné pro správné fungování
webové stránky, ale poskytne vám to lepší uživatelský komfort při práci s ní. Soubory
cookies můžete vymazat nebo zablokovat.
Informace ukládané v souborech cookies se nepoužijí pro vaši osobní identifikaci a
struktura údajů je plně pod naší kontrolou. Soubory cookies se nepoužívají k jiným účelům než
ty, které jsou uvedeny v tomto textu. Některé z našich stránek nebo podlokalit mohou používat
dodatečné nebo odlišné soubory cookie než uvedené v předchozím textu. V takovém
případě budou na předmětné stránce ve zvláštním oznámení o souborech cookies poskytnuty
podrobné údaje o jejich použití.
3.4.Jak kontrolovat soubory cookies
3.4.1.Soubory cookies můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení – podrobnosti si
podívejte se na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve
svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili je
ukládání.

 

IV. Zpracovávané osobní údaje

4.1.Provozovatel na své stránce zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení,
bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, údaje získané ze souborů cookies, IP adresy.

 

V. Kontaktní údaje osoby odpovědné za sběr a zpracování osobních údajů,
zástupce provozovatele

5.1.Provozovatel nestanovil osobu, která je zodpovědná za sběr a zpracovávání osobních
údajů.
5.2.Provozovatel nestanovil svého zástupce ve věci sběru a zpracování osobních
údajů.
5.3.Provozovatel, je zároveň Prodávajícím ve smyslu pojmu stanoveném ve Všeobecných
obchodních podmínkách této internetové lokality.

 

VI. Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby

6.1.Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby jsou zejména:
6.1.2.evidence, tvorba a zpracování smluv a údajů klientů za účelem uzavírání smluv
s třetími osobami
6.1.3.zpracování účetních dokladů a dokladů souvisejících s obchodní činností
Provozovatele
6.1.4.dodržování právních předpisů v souvislosti s archivací dokumentů a dokladů
Např. podle zákona 431/2002 Sb., Zákon o účetnictví v platném znění a dalších
příslušných přepisů
6.1.4.marketingové a obdobné reklamní aktivity Provozovatele
6.1.5.aktivity související s činností Provozovatele na sociálních sítích například:
Facebook, Instagram, Twitter a jiné.
6.1.6.činnost Provozovatele v souvislosti s internetovými aktivitami jakými jsou například
cílení reklamy prostřednictvím Facebook Ads, Google Ads a jiné.
6.1.7.činnost Provozovatele v souvislosti se splněním žádosti, objednávky, smlouvy
a obdobných institutů Dotčené osoby.

 

VII. Právní základ zpracování osobních údajů Dotčené osoby

7.1.Právním základem zpracování osobních údajů Dotčených osob je, v závislosti na
konkrétních zpracovávaných osobních údajů a účelu jejich zpracování souhlas Dotčených osob
se zpracováním osobních údajů.

 

VIII. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

8.1.Příjemcem osobních údajů Dotčené osoby budou nebo minimálně mohou být:
8.1.1.statutární orgány nebo jejich členové Provozovatele
8.1.2.osoby vykonávající pracovní činnost v zaměstnaneckém, nebo obdobném poměru pro
Provozovatele.
8.1.3.obchodní zástupci provozovatele a další osoby spolupracující
s Provozovatelem při plnění úkolů Provozovatele. Pro účely tohoto dokumentu se za
zaměstnanců Provozovatele budou považovat všechny fyzické osoby vykonávající pro
Provozovatele závislou práci na základě pracovní smlouvy nebo dohod o práci
prováděných mimo pracovní poměr.
8.1.4.Příjemcem osobních údajů Dotčené osoby budou také spolupracovníci
provozovatele, jeho obchodní partneři, dodavatelé a smluvní partneři, a to zejména: účetní
společnost, společnost zabezpečující služby související s tvorbou a údržbou softwaru,
společnost poskytující provozovateli právní služby, společnost poskytující
provozovateli poradenství, společnosti zajišťující přepravu a dodání produktů
kupujícím a třetím osobám, marketingové společnosti, společnosti provozující sociální sítě.
8.1.5.Příjemcem osobních údajů budou také soudy, orgány činné v trestním řízení, daňový
úřad a další státní orgány, v případě pokud tak stanoví zákon. Přičemž osobní údaje budou
Provozovatelům poskytnuté daným úřadem a státním institucím na základě a v souladu
s právními předpisy České republiky

 

IX. Informace o poskytování osobních údajů do třetích zemí a době jejich uchovávání:
9.1.Neuplatňuje se. Provozovatel nepřenáší osobní údaje osob do třetích zemí.
9.2.Osobní údaje budou v souladu s právními předpisy uchovávány na nezbytnou dobu, na
který budou potřebné pro účely plnění smlouvy a jejich následné archivace.

 

X. Poučenie o existencii relevantných práv Dotknutej osoby:

10.1.Dotknutá osoba má okrem iného nasledovné práva, pričom:
10.1.1.Bodom 10.1 nie sú dotknuté ďalšie práva Dotknutých osôb.
10.1.2.Právo Dotknutej osoby na prístup k údajom podľa čl. 15 Nariadenia, ktorého obsahom
je:právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie či spracúva osobné údaje Dotknutej osoby, a ak
áno tak v akom rozsahu. Zároveň ak sú spracúvané, ma právo zistiť ich obsah a žiadať od
Prevádzkovateľa informácie o dôvode ich spracúvania, najmä informácie o: Dôvode ich
spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách
príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v
tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií, o predpokladanej dobe uchovávania
osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie, o existencii
práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby
alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti
takémuto spracúvaniu, o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa osobné údaje
nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj, o
existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods.
1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako
aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre
Dotknutú osobu, o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa prenosu
osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii.
10.1.3.právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania
podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať

nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
10.1.4.právo Dotknutej osoby na opravu podľa článku 16 Nariadenia, ktorého obsahom je
právo: aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa
týkajú Dotknutej osoby. právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a
to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby, právo Dotknutej 
osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) podľa článku 17
Nariadenia, ktorého obsahom je:
10.1.5.právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných
údajov, ktoré sa dotýkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia
podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, Dotknutá
osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia
a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá
osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia, osobné
údaje sa spracúvali nezákonne, osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná
povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ
podlieha, osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti
podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia;
10.1.6.právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom
na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia
vrátane technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú
spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na
tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky, pritom platí, že právo na vymazanie osobných
údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia nevznikne, pokiaľ je
spracúvanie osobných údajov potrebné:
10.1.7.na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie.
10.1.8.na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej
únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi.
10.1.9.z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2.
písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia.
10.1.10.na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického
výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné,
že právo uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží
dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
10.1.11.právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18
Nariadenia, ktorého obsahom je:
10.1.12.právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o
jeden z týchto prípadov: Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov,
a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu os. údajov
a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje
na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov, Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21
ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa
prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;
10.1.13.právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, takéto
obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so súhlasom
Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého
verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu;
10.1.14.právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;
10.1.15.právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom podľa
článku 19 Nariadenia, ktorého obsahom je: právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému
príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných
údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a
článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané
úsilie, právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to
Dotknutá osoba požaduje;
10.1.16.právo Dotknutej osoby na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia, ktorého
obsahom je: právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla
Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte
a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ
bránil, ak:
a/ sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a)
Nariadenia alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1.
písm. b) Nariadenia, a súčasne
b/ sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne:
10.1.17.právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej
Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
10.1.18.právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému
prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
10.1.19.právo Dotknutej osoby namietať podľa článku 21 Nariadenia, ktorého obsahom je:
10.1.20.právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej

osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe
článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu
založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia;
10.1.21.v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej
situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je
vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti
profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia právo, aby Prevádzkovateľ
ďalej nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené
dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej
osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
10.1.22.právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka
Dotknutej osoby, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom
súvisí s priamym marketingom; pritom platí, že ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu
osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú
spracúvať;
10.1.23.v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti právo na uplatnenie práva
namietať proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov
s použitím technických špecifikácií;
10.1.24.právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú
na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89
ods. 1. Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie
úlohy z dôvodov verejného záujmu;
10.1.25.právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním
podľa článku 22 Nariadenia, ktorého obsahom je:
10.1.26.právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má
právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou
prípadov podľa článku 22 ods. 2. Nariadenia [t.j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a)
nevyhnutné na uzavretie, alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou
a Prevádzkovateľom,
10.1.27.povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému
Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce
ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby alebo (c) založené na
výslovnom súhlase Dotknutej osoby.

 

XI. Poučení o právu Dotčené osoby odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

11.1.Dotčená osoba je kdykoli oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů
založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Dotčená osoba je kdykoli oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů – v celém rozsahu nebo jen zčásti. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním
osobních údajů se může týkat určitého typu zpracovatelské operace / zpracovatelských
operací, přičemž zákonnost zpracovávání osobních údajů v rozsahu zbývajících
zpracovatelských operací zůstane nedotčena. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním
osobních údajů se může týkat určitého konkrétního účelu zpracování osobních údajů /
určitých konkrétních účelů zpracování osobních údajů, přičemž zákonnost zpracování
osobních údajů pro ostatní účely zůstane nedotčena.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může Dotčená osoba realizovat
v listinné podobě na adresu Provozovatele zapsanou jako jeho sídlo v obchodním rejstříku
v době odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v elektronické podobě
prostřednictvím elektronických prostředků (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu
Provozovatele uvedenou při identifikaci Provozovatele v tomto dokumentu).

 

XII. Poučení o právu Dotčené osoby podat stížnost dozorčímu orgánu:

12.1.Dotyčná osoba má právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, a to zejména v členském
státě svého obvyklého pobytu, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se
domnívá, že zpracování osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s Nařízením, a
vše, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní prostředky nápravy.
Dotčená osoba má právo, aby orgán dozoru, kterému byla stížnost podána, ji jako
stěžovatele informoval o pokroku a výsledku stížnosti, a to včetně možnosti podat soudní
prostředek nápravy podle článku 78 Nařízení.
12.2.Dozorovým orgánem ve Slovenské republice je Úřad na ochranu osobních údajů
Slovenské republiky.

 

XIII. Informace o existenci / neexistenci povinnosti Dotčené osoby poskytnout osobní
údaje a Informace související s automatickým rozhodováním včetně profilování:

13.1.Provozovatel informuje Dotčenou osobu, že poskytnutí osobních údajů Dotčené
osoby je potřebné k uzavření kupní smlouvy a k jejímu splnění. Provozovatel informuje
Dotčenou osobu, že Dotčená osoba není povinna poskytnout osobní údaje ani není povinná
udělit souhlas s jejich zpracováním. Následkem neposkytnutí osobních údajů a/nebo
následkem neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů bude, že Provozovatel
nebude moci uzavřít a splnit kupní smlouvu.
13.2.Jelikož v případě Provozovatele nejde o zpracování osobních údajů Dotčené
osoby v podobě automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22
odstavec | 1. a 4. Nařízení, Provozovatel není povinen uvést informace podle čl. 13 odst. 1.
2 písm. f) Nařízení, tzn. j. informace o automatizovaném rozhodování včetně profilování
ao použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování
osobních údajů pro Dotčenou osobu. Neuplatňuje se.

 

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1.Tyto Zásady a poučení o ochraně osobních údajů a poučení o cookies tvoří
nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu.
Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád tohoto internetového
obchodu jsou zveřejněny na doméně Internetového obchodu Prodávajícího.
14.2.Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním
v Internetovém obchodě prodávajícího 24.06.2022

Recenze našich zákazníků